За фирмата
Продукти
Основен модул
Клиенти

Downloads

Контрол

Въпроси и отговори
Заглавна страница

ОСНОВЕН МОДУЛ

Основният модул е част от всеки един от дистрибутираните продукти и служи за поддържане на модулната структура на продукта. Включва :

Графичен режим на работа

Основният модул се грижи за създаване, редактиране, изтриване на базовите графични обекти: точка, отсечка, дъга, полилиния, затворена полилиния и условен знак. В него са включени удобни редакторски възможности за графична обработка на обектите, като: преместване, копиране, въртене, мащабиране, прекъсване, разтягане, деформиране, създаване на огледални обекти, съвместяване на точки и др.

Работните чертежи обхващат големи територии и поради тази причина графичното изображение не може винаги да се изобразява изцяло на екрана, така че да може да се виждат всички детайли. Основният модул предоставя възможности за определяне на чертожен прозорец върху част от чертежа в произволен мащаб, който да се визуализира в чертожната област на екрана. Също така дава възможност за задаване на чертожен прозорец, обхващащ определен обект, задавайки само неговия номер.

Обработване на диалогови прозорци

Основният модул предоставя възможност на потребителя да съхрани чертежите във файлове на твърдия диск или на друг магнитен носител, а впоследствие да ги зареди от там. Аналогично могат да се съхраняват и само части от чертеж или да се смесят няколко файла в един чертеж. Това става със стандартно поддържаните от операционната система диалогови прозорци за зареждане и записване на файл.

В основния модул е разработена система от диалогови прозорци за еднотипно избиране на записи от таблиците. Изборът може да се осъществи посредством отнапред дефинирани методи за избор или да се покажат всички записи от таблицата. Визуализираните записи могат да се сортират, филтрират, да се подреждат във възходящ/низходящ ред по зададено поле или група полета, да се избират записи за експортиране към предпочитан редактор за допълнителна текстообработка и др. Основният модул се грижи за добавяне, преименуване, изтриване на колони в таблицата и групова промяна на стойности.

Обвързване на графичната с неграфичната информация

В основния модул са създадени методи и средства, които улесняват обвързването на графичната с неграфична информация. Така например всеки графичен обект може да се въведе чрез неговия идентификационен номер, а така също да се избере чрез директно посочване от чертожната област. Друг метод, улесняващ обвързването им е наличието на бутон ЛУПА във всеки неграфичен обект, характеризиращ графичен. Чрез този бутон се визуализира графичните данни, обвързани с неграфичните и помага да не се допускат грешки.

Изчертаване върху плотер или принтер

Основният модул се грижи лесно и бързо да се отпечатва както само графична така и комбинирани документи: напр. скици, визи, кадастрални карти и др. Поддържа различни режими на изчертаване, ротация на изображението, отсичане. Създава условия за печат на широко форматни принтери, поддържащи формат на хартията А0, А1 и др.

Поддържане на слоеве, стилове на линии, векторни текстове и др.

В основния модул са включени редица възможности за настройване на параметрите на системата и отделните чертежи, за да може да се изчертаят разнообразни и прецизни чертежи на хартия или да се осигури на потребителя една удобна среда за работа.

Вход/изход към други информационни системи

Отвореността на всяка информационна система към външни графични системи се определя от възможности й за обменяне на информация. В основния модул са включени възможности за обмен на информация с почти всички утвърдени графични формати: FGD, MapInfo, Zem, Cad, DXF, KOR, KPT, TST и др. В основния модул е разработен собствен формат за пренос на данни. Този формат е разширяем и запазва свързаността на съставните обекти.

Многопотребителска работа с файлове

За многопотребителска работа с база от данни в основния модул поддържа така наречения сървър. Всеки потребител от локалната мрежа може да създаде, изтрие или да се свърже към съществуващ сървър.

Защита от неоторизиран достъп

Защитата на данните се реализира на две нива. Първо при вход в системата се проверяват име, парола. При стартиране на всяка функция се проверява отново правата за достъп.

Работа с растерно изображение

Основният модул поддържа използването на растерно изображение на картния материал. В него специално е разработен графичен формат, с помощта на който може да се постигне много висока скорост на визуализация и същевременно много голяма компресация на файловете.

Начало
СЪДЪРАЖИЕ НА ОСНОВНИЯ МОДУЛ

Поддържа графичен режим на работа.

Включва модул за обработване на диалогови прозорци.

Включва модул за обвързване на графичната с неграфичната информация.

Включва модул за изчертаване върху плотер или принтер.

Включва модул за поддържане на слоеве, стилове на линии, векторни текстове и др.

Включва модул за вход/изход към други информационни системи.

Включва модул за многопотребителска работа с файлове.

Включва модул за защита от неоторизиран достъп.

Включва модул за работа с растерно изображение.

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ОСНОВНИЯ МОДУЛ
Премахване на ограничението в размера на базите от данни.