За фирмата
Продукти

Основен модул

Клиенти

Downloads

Контрол
Въпроси и отговори

Заглавна страница

КОНСУЛТАНТСКИ И КОНТРОЛИРАЩИ ФУНКЦИИ

По силата на сключен договор по проект С-11 на Световна банка, между Ленд Дейта Център и Агенцията по кадастъра фирмата се задължава да извършва консултантски и контролиращи функции по обединяването на цифровите модели на земеделските земи и горския фонд. Фирмите, сключили договори с Агенцията по кадастъра за доставка на обединени цифрови модели на земеделски земи и горски фонд спазват следната процедура за получаване на протоколи за окончателен тест.

Процедура за приемане на услугите по договор C-11

  • Фирмата-изпълнител с помощта на контролиращата фирма коригира цифровите модели в съответствие с изискванията.

  • Фирмата-изпълнител предава официално изчистените цифровите модели на всички землища за окончателно тестване на контролиращата фирма.

  • Контролиращата фирма тества всички предоставени цифрови модели за дадения етап. Подписва и подпечатва всяка страница от протоколите, изготвя доклад и ги изпраща на фирмата-изпълнител.

  • Фирмата-изпълнител с писмо с подписаните протоколи иска назначаването на приемателна комисия от Общинска служба "Земеделие и гори", която от своя страна иска назначаването на приемателна комисия от Министерство на земеделието и горите.

С подписания на 26.06.2003 г. Анекс към договора между Агенция по кадастъра и Ленд дейта център се изменя чл. 4 в раздел 4 "Обхват на дейностите и задачи" от техническото задание буква "е", както следва:
Окончателният цифров модел се приема от приемателна комисия, в която участват представители на Агенция по кадастъра, Областна дирекция "Земеделие и гори" и Общинска служба "Земеделие и гори". На нея изпълнителят представя заверени от контролиращата фирма с подпис и печат на всяка страница протоколи от окончателните тестове.

ЗА  КОНТАКТИ

Телефони:
(02) 9282281
(02) 9200469

Лица за контакти:
Цеца Станоева – 0887314883


e-mail :
office@ldc-bg.com
bbalchev@ldc-bg.com

адрес:
гр. София, ул. "Цар Симеон", 339б, ет. 3, ап.7.

НОВИНИ
На 26.06.2003г. е подписан анекс към договора между Агенция по кадастъра и Ленд дейта център, според който Ленд дейта център става единствената контролираища фирма в България за обединени цифрови модели на земеделски земи и горски фонд.с