За фирмата
Продукти
Кадис-анализатор
CadIS
Regis
WinUcad
Human

Основен модул

Клиенти

Downloads

Контрол

Въпроси и отговори

Заглавна страница

КАДИС-АНАЛИЗАТОР

ТЕСТВАЩА ПРОГРАМА ЗА ОБЕДИНЕНИ ЦИФРОВИ МОДЕЛИ

Тестващата програма Кадис-анализатор е създадена по поръчка на МРРБ – Агенция по кадастъра. Разпространява се безплатно.

Инсталация

 • Кадис-анализатор е 32-битово приложение и работи в среда на MS Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP;

 • За нормална работа на кирилица е необходимо да се кирилизират системните шрифтове. Това се указва в регионалните настройки на операционната система или чрез подходяща кирилизираща програма

 • Кадис-анализатор се инсталира след стартиране CDSTSxx.EXE (напр. CDSTS01.EXE). С xx се указва номерът на версията. Инсталацията протича със стандартен за Windows диалог. Потребителят има възможност да посочи директорията на системата, по подразбиране тя е на системния диск с име WinCadIS.tst. Инсталирането завършва със създаване икони в StartMenu->Programs. Потребителят може по желание да си създаде пряк път до CadIS-Analizer на работния плот. Структурата на директориите е следната:
  WinCadIS\Dlls – съдържа файлове на системата; WinCadIS\PDC – заготовки за печат;
  WinCadIS\WORK – основна директория за работа на приложението. Съдържа всички стандартни конфигурационни файлове на системата;
  WinCadIS\WORK\DB.EMP – директория със стандартни номенклатури и допълнителни конфигурационни файлове;
  WinCadIS\WORK\DB.xxx, където xxx са цифри – работни директории, които системата създава при стартиране и изтрива при изход. Системата може да бъде стартирана едновременно няколко пъти и всеки път се създава нова работна директория. В работните директории не трябва да се записва нищо, което е необходимо на потребителя, защото след изход от системата, директорията се изтрива.

 • На диска, където е инсталирана системата, трябва да има достатъчно свободно място за работа (средно 50MB за всяко стартирано копие).
Начало

Пълен тест и печат на протокол

Осъществява се след стартиране на командата “Импорт” и включва следните функции:

 • Четене на данни от формат ZEM.

 • Пълен тест на данните и съставяне на протокол.

 • Отпечатване на протокол в избрания текстов редактор.

 • Поддържа вход на координати от преки измервания;

 • Команда за запис данните заедно с протокола за следващо използване.
Начало

Частичен тест и указване местоположението на съществуващите грешки

Предназначен е за потребители, които проверяват данните по-детайлно с цел анализ или отстраняване на грешките. Налице са следните функции за посочване на точното местоположение на грешките

 • Посочване на обекти за частичен тест се осъществява с командата Анализ на данните. Когато опцията за визуализация на грешките в графиката и има такива, те се изобразяват на чертожната област с маркери на мястото на възникването им.

 • Разглеждане на грешките. Кадис-анализатор притежава богати възможности за обстойно разглеждане на всяка грешка. Ако се отнася до обект от графиката има команда Лупа, с която се визуализира графичния обект, така че изцяло да се съдържа в Чертожната област.

 • Отпечатване на протокол в избрания текстов редактор.

 • Поддържа вход на координати от преки измервания;

 • Команда за запис данните заедно с протокола за следващо използване.
Начало
РАЗШИРЕНИ ФУНКЦИИ ЗА АНАЛИЗ

Възможности за прерисуване и преместване на чертожната област.

Функции за визуализация на обекти: напр.: Лупа масив, Лупа имот, Лупа подотдел.

Детайлно маскиране и конфигуриране на обектите от изображението.

Средства за показване на типа и параметрите на посочения графичен обект, с възможност за избор от препокриващи се обекти.

Групови функции за показване/скриване на обекти, за преместване, вмъкване, изтриване, съвместяване на точки.

Графични измервания върху цифровия модел: координати, разстояние, дължина, площ, ъгъл и ъгъл м/у прави.

Изобразяване на различни тематични карти за по-детайлно анализиране на съществуващите данни.

ТЕСТВАНЕ НА ЗЕМЛИЩНИ ГРАНИЦИ

ZEM файловете, съдържащи цифровите модели на землищата се копират в една директория.

Чрез командата “Файлове->Анализи->Смесване на землищни граници” се обхождат всички ZEM файлове от посочената директория, като от тях се извличат само контурите на землищата.

Чрез командата “Файлове->Анализи->Невързани точки на землища” се осъществява тест за землищните граници. Визуализират се грешки за самопресичащи се контури и части от контури без съсед.

ОПИСАНИЕ НА ГРЕШКИТЕ, ИЗДАВАНИ ОТ КАДИС-АНАЛИЗАТОР

1. Съществени грешки

- Грешки в семантичния блок;

- Грешки в графичния блок;

2. Несъществени грешки

- Грешки семантичния в блок;

- Грешки в графичния блок;

Подробно описание на грешките