За фирмата
Продукти

Основен модул

Клиенти
Downloads

Контрол

Въпроси и отговори
Заглавна страница

КАДАСТРАЛНА КАРТА НА ГР.ПЛОВДИВ

  Със Заповед No РД-16-44 от 05.09.2006г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра е открито производство по Създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър на територията на район Тракия и район Източен, гр. Пловдив.
  Изпълнител на договора е Гражданско дружество БОЯНА гр. София. Дружеството обединява геодезическите фирмите „ОМЕКС” ЕООД, вписано в регистъра на правоспособните лица със заповед № 300-2-329/05.12.02г. и "ЛЕНД ДЕЙТА ЦЕНТЪР" ООД, вписано със заповед № 899/25.09.01г.
  В изпълнение на договора в момента на територията и на двата района се извършват геодезически заснемания на имотите и сградите; анкетиране и събиране на данни за собственост; изработват се схеми на самостоятелните обекти (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.).
  На основание на чл.41., ал.5 от Наредба 3 към Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) собственикът е длъжен при представяне на карта за легитимация :
  1. Да осигури свободен достъп до имота за извършване на измерванията.
  2. Да представи на фирмата изпълнител:
  2.1 Акт, удостоверяващ правата му върху имота
  2.2 Данни за адреса на недвижимия имот
  2.3 Данни за собствениците и носителите на други вещни права.

Уважаеми пловдивчани,

  Документите си собственост можете да предоставите всеки работен ден от 9:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.
 • за район Източен на адрес гр. Пловдив, район Източен, бул. Княгиня Мария Луиза No72, стая 18 /до кметството на район Източен/ от 15.04.2007г. до 15.06.2007г.
 • за район Тракия на адрес гр. Пловдив, район Тракия, барака No 2, стая 13 /зад блок 10/ от 15.04.2007г. до 30.06.2007г.
  Ако не предоставите необходимите документи, Вашият имот ще бъде отразен съгласно наличните данни в досега действащите регистри към кадастралните планове. Тази информация не винаги е пълна и актуална.
  Ако сте пропуснали да предоставите своите документи за собственост имате следните възможности да го направите:
 • в 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник” на приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти собствениците могат да правят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив (чл.46, ал.1 от ЗКИР);
 • в 30-дневен срок от обнародването на заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастрален регистър в „Държавен вестник”, тя подлежи на обжалване пред административния съд по местонахождение на имота (чл. 49, ал.2 от ЗКИР).
 • След влизане в сила на кадастралната карта и кадастрален регистър, съдържащите се в тях несъответствия в данните за имоти, сгради и самостоятелни обекти, съществували към момента на одобряването им, могат да се отстранят по реда за отстраняването на непълноти и грешки (чл. 53, ал.1, т.1 от ЗКИР). В тези случаи разходите за отстраняване на непълноти и грешки в кадастъра, допуснати в резултат на неизпълнението на задължения по чл. 38, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица (собствениците) съгласно чл. 40 от ЗКИР.